ISC

پوستر ها

8 اسفند 1401

کد مقاله عنوان
 76060  بررسی نظری دینامیک الکترون و یون در اندرکنش لیزرهای پرشدت با خوشه های اتمی 
 36902  لايه نشانی کندوپاش مگنترونی اکسید تیتانیوم: تاثیر زمان و فشار لايه نشانی بر روی ويژگی فیلم لايه نشانی شده
 36802  امکان‌سنجی استفاده از فناوری پلاسمای تخلیه سد دی‌الکتریک به‌منظور اصلاح خاک با رویکرد کنترل فرسایش خاک
 82917  ساخت لایه نازک تانتالیوم و بررسی ویژگی های ساختاری و اپتیکی آن 
 82714  برهم¬نهی زوج و فرد حالت¬های همدوس گرافن دو لایه¬ای و درهم¬تنیدگی آن¬ها
 69469  مقادیر تقریبی چندین کمیت فیزیکی در یک سامانه کوانتومی
 92989  بهینه‌سازی سلول‌های خورشیدی پروسکایت مبتنی بر CH3NH3PbI3
26226 بررسی فشردگی و خصوصیات آماری حالت¬های همدوس گرافن
35673 بررسی عامل ایده‌آل در سلول‌های خورشیدی پروسکایت مبتنی برCH3NH3PbI3 با لایه‌ی انتقال‌دهنده‌ی الکترون آلاییده با مکسین
71475 تاثیر پلاسما بر روی سطح پلیمر پلی اتیلن ترفتالات (PET)
40596 ساخت بلور کلوئیدی دو بعدی از میکرو کرات تک پخشی پلی متیل متاکریلات با استفاده از دستگاه لانگمویر- بلاجت
45108 بررسی تجربی عملکرد پرده های مه در جمع آوری آب از رطوبت هوا
40742 شبیه سازی کاهش تابش زمینه در آشکارساز فوق خالص ژرمانیم توسط حفاظ  غیر فعال و مقایسه با نتایج تجربی
16091 تاثیر پارامترهای مغناطیسی- دینامیکی بر روابط الکترودینامیکی شاره های الکترومغناطیسی سه مولفه ای
94857 رفتار موجی یک پلاسمای غیر ایده آل با دینامیک اولیه
34958 اثر فیلترهای مختلف بر کیفیت و کمیت پرتوهای ایکس ترمزی تولیدی در لامپ اشعه ایکس؛ یک مطالعه شبیه سازی با رویکرد مقایسه ای
 11971  مقایسه مولدهای پوزیترونی تولید شده در پرتودرمانی با بیمهای پروتونی و یون کربنی جهت پایش عمق نفوذ بیم درمانی با دستگاه پت
56638 افزایش بازده سلولهای خورشیدی پروسکایتی با بهینه سازی موقعیت نانوذرات نقره در لایه های مختلف 
60285 رفتار یک اتم چهار ترازی محصور شده در کاواک در حد میدان ضعیف
 10870  بهینه سازی پارامترهای موثر بر پولیش و آماده سازی سطح لنزهای اپتیکی ساخته شده از جنس سافایر با استفاده از محلول سیلیکای کلوئیدی
74309 بررسی سرعت سوق الکترون‌ها به ازای گازهای مختلف در آشکارساز تناسبی گازی به کمک ابزار شبیه‌سازی گارفیلد
82468 مرتبۀ معادلات سامانه اتم-کاواک در حد میدان تحریکی ضعیف
99607 تصویربرداری از تومور مغز به کمک فوتون های حاصل از پدیده فنای پوزیترون ناشی از تزریق FDG18 به روش مونت کارلو
 33626  تولید و مشخصه یابی فیلم نازک تک لایه ی مولیبدن دی سولفید به روش شیمیایی 
 77686  شبیه‎ سازی کوانتومی آلیاژ هویسلر چهارتایی CoFeCrSb در ثابت شبکه تعادلی و تحت تنش 
 38177  طراحی روشی موثر در تخمین سریع آهنگ انتشار سطحی رادون از مصالح ساختمانی
 41682  بررسی اثر نواقص به صورت متقارن و نامتقارن  بر روی خواص الکترونیکی گرافن با استفاده از نظریه تابعی چگالی
38860 اندازه گیری مخاطرات تابشی و  نقشه توزیع سطحی عناصر رادیواکتیو 232Th,137Cs,40K,238U  در  محدوده پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
 75953  امکان تشخیص عناصر با استفاده از پروتون های پراکنده شده  با استفاده از ابزار Geant4 
 64036  نوسانات وزیکول ‌لیپیدی مدلی از پوشش ویروس کووید-۱۹ در اثر افزایش دما با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی درشت‌دانه 
 80963  مقایسه نظریه دینامیک خروج پلیمر نیمه انعطاف‌پذیر از نانوکره با نتایج شبیه‌سازی
 84963  کنترل دمایی آینه مزدوج فاز در پراکندگی القایی بریلوئن
 98309  انتشار خطی مدهای صوتی غباری برخوردی درحضور باریکۀ الکترونی
32703 بررسی عملکرد سلول خورشیدی پروسکایت بر پایه کاتد کربن آلاییده شده با نانوذراتCuS
17345 نظریه و شبیه سازی گره و تاثیراتش بر خروج DNA
 39125  بررسی تاثیر عوامل مختلف بر عملکرد حسگر تار نوری
 65000  تحلیل کیفیت سلول های خورشیدی با استفاده از نقاط کوانتومی
 79522  ساخت حسگر گاز آمونیاک با استفاده از فیلم‌های پلی‌پیرول الکتروانباشت‌شده
 40938  ساخت و بررسی خواص مغناطیسی آرایه‌های نانوسیم آهن-کبالت الکتروانباشت‌ شده در قالب‌های AAO: اثر زاویه بین میدان مغناطیسی اعمالی و محور نانوسیم 
 59303  ساخت آلیاژ نانوسیم های آهن کبالت بیسموت FeCoBi در قالب آلومینا با نانوحفره های نظم یافته به روش الکتروانباشت متناوب  
 76577  شبیه سازی و بهینه سازی سلول های خورشیدی CIGS با لایه بافر غیرسمی  In2S3
 38858

فیلتر کوک پذیر بلور فوتونی یک بعدی تراهرتز بر پایه پیزوالکتریک

 77113  بررسی ویژگی¬های یون¬های کربن و کاربرد آنها در یون¬تراپی
 42570  اندازه گیری پرتوها بر اساس گسیل¬های الکترونی حاصل از میدان و همچنین بررسی امکان تولید و اندازه گیری پرتوهای کوتاه با این گسیل¬ها

 

 

 

ghaforyan_hossein_76060.pdf (547/27 kb)

 

rostam jadidoleslam-nastaran-36902 .pdf.pdf (775/32 kb)

 

ebrahim_asgari_36802.pdf (938/39 kb)

 

mohammadi-sara-82917.pdf (853/63 kb)

 

Motamedinasab_Amin_82714.pdf (648/75 kb)

 

 

Parvin_Babak_60285.pdf (4/97 mb)

 

Meskini_Mahdieh_92989.pdf (925/75 kb)

 

Motamedinasab_Amin_26226.pdf (602/00 kb)

 

Meskini_Mahdieh_35673.pdf (575/21 kb)

 

ABDOLZADEH_ABOLFAZL_71475.pdf (511/18 kb)

 

Sadeghi Farshi_Zahra_Bayat_Farzaneh_40596.pdf (1/04 mb)

 

Azarvand_bahare_45108.pdf (541/63 kb)

 

Azarvand_bahare_40742.pdf (540/35 kb)

 

Mina-Enghelabi-34958.pdf (529/37 kb)

 

Amir-Atapour-11971-poster.pdf (509/34 kb)

 

saeedeh-zavari-56638.pdf (968/50 kb)

 

Parvin_Babak_60285.pdf (4/97 mb)

 

falahatian-manizheh-10870.pdf (769/69 kb)

 

MohammadJavad_Khodashenas_74309.pdf (857/73 kb)

 

Salehi-Marziyeh sadat-16091.pdf (908/46 kb)

 

Salehi-Marziyeh sadat-94857.pdf (948/33 kb)

 

Parvin_Babak_82468.pdf (4/43 mb)

 

Bayat_Jahangir_99607.pdf (1/57 mb)

 

Asadi_Ahmad_77686.pdf (910/18 kb)

 

Khaniki_Zeinab_38177.pdf (947/68 kb)

 

Mohseninia-Nazanin-41682.pdf (693/19 kb)

 

Babamohammdi_Sharareh_38860.pdf (1/02 mb)

 

Ghanbari Kashan_Samaneh_64036.pdf (672/57 kb)

 

Nikoofard_Narges_80963.pdf (837/84 kb)

 

Izack mohammadpour_Tahereh_84963.pdf (882/73 kb)

 

Parvin_Babak__69469.pdf (4/79 mb)

 

Mirzaie-mahdie-32703.pdf (806/74 kb)

 

 

Fatemeh- Moharaminezhad-17345.pdf (947/02 kb)

 

Amvaie_Mehrnaz_98309.pdf (1/01 mb)

 

ganjipour_hosein_39125.pdf (956/62 kb)

 

Najarzade_maryam_65000.pdf (1/12 mb)

 

Najafi_mojghan_79522.pdf (558/87 kb)

 

Najafi_mojghan_40938.pdf (567/00 kb)

 

Najafi_mojghan_59303.pdf (607/41 kb)

 

parvizi_tahere_76577.pdf (935/54 kb)

 

Elham_shaghaghi_Varzeghani_33626.pdf (760/90 kb)

 

Mohsen_Shojaeifar_38858.pdf (873/89 kb)

 

Naderi_Leyla_77113.pdf (1/04 mb)

 

mohammad nasir rostami ravari 42570.pdf (1/82 mb)


315
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

034-31623198

034-31623294

نمابر

034-31623320

ایمیل

taap.kgut@gmail.com

آدرس

کرمان- انتهای بلوار هفت باغ علوی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
کد پستی: 7631885356

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه تحصیلات تکمیلی